Wydrukuj tę stronę
czwartek, 22 październik 2015 16:25

Stwierdzenie nabycia spadku

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Aby więc zaliczyć prawo lub obowiązek do spadku, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieć charakter cywilnoprawny,
2. mieć charakter majątkowy,
3. nie być ściśle związane z osoba zmarłego oraz
4. nie należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one
spadkobiercami.

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie oraz stwierdza z wielkość ich udziałów w spadku. Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament Sąd stwierdza nabycie spadku po zmarłej osobie na podstawie testamentu. Jeżeli natomiast spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu Sąd stwierdza nabycie spadku po po zmarłej osobie na podstawie ustawy.

Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jest urzędowym zaświadczeniem przejścia praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobierców. Jest ono konieczne, aby móc sprawnie dokonać wielu formalności związanych z przedmiotami wchodzącymi w skład spadku – np. – by spadkobierca mógł wpisać siebie jako właściciela do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład majątku spadkowego, by mógł przerejestrować na siebie samochodu wchodzy w skład majątku spadkowego, czy uzyskać dostęp do rachunków bankowych spadkodawcy.
W celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy wystąpić do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy ze stosownym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Możliwe jest również zwrócenie się do notariusza z wnioskiem o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym jednak wypadku konieczna jest zgoda wszystkich osób uprawnionych co do spadku, a także zgodny wniosek co do przysługujących każdemu udziałów. W przypadku, gdy między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć lub wykazać w szczególności następujące załączniki:
• pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
• odpisy skrócone aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestników postępowania, a w przypadku wnioskodawcy lub uczestników pozostających w związkach małżeńskich – odpisy skrócone aktów małżeństwa;
• testament;
• w przypadku interesu do złożenia wniosku innego niż spadkobranie – ewentualne dokumenty
potwierdzające istnienie tego interesu;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli nie została uiszczona poprzez naklejenie znaków
opłaty sądowej.

 

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkodawcy wynosi 50 zł.

Nasza kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu o stwierdzenie nabycia
spadku po zmarłym spadkodawcy, udzieli fachowej porady prawnej w tym zakresie, ustali krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie oraz wielkość ich udziałów w spadku, wskaże jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zastąpi Państwa w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Czytany 567 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 sierpień 2018 17:49
Prawnik Oleśnica

Najnowsze od Prawnik Oleśnica