czwartek, 27 maj 2021 11:00

Spadek Wrocław

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie jesteśmy w stanie porozumieć się z rodziną co do kwestii spadku. W Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu często mamy do czynienia z problemem nieprawidłowego rozporządzania spadkiem po zmarłej osobie. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, zawsze warto jest zasięgnąć opinii doświadczonego prawnika. We Wrocławiu zajmujemy się wieloma tego rodzaju sprawami. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio doradzić kolejne kroki postępowania.

Nasza kancelaria prawna z Wrocławia oferuje kompleksową pomoc z zakresu spraw dotyczących spadku. Rozumiemy, że zazwyczaj są to kwestie budzące bardzo duże emocje. Każdą z nich traktujemy bardzo indywidualnie. Przedmiotem spadku mogą być nieruchomości, ruchomości, aktywa, lokaty, prywatne przedmioty spadkodawcy, ale również nieuregulowane przed śmiercią długi.

Bez względu na to, jak zawiłe wydają się być pewne kwestie, jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować każdy przypadek i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dla naszych doświadczonych prawników z Wrocławia spadek i wszelkie związane z nim aspekty stanowią przedmiot najczęściej rozpatrywanych spraw. Dlatego z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa wątpliwości.

Stwierdzenie nabycia spadku

Aby więc zaliczyć prawo lub obowiązek do spadku, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieć charakter cywilnoprawny,
2. mieć charakter majątkowy,
3. nie być ściśle związane z osoba zmarłego oraz
4. nie należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one
spadkobiercami.

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie oraz stwierdza z wielkość ich udziałów w spadku. Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament Sąd stwierdza nabycie spadku po zmarłej osobie na podstawie testamentu. Jeżeli natomiast spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu Sąd stwierdza nabycie spadku po po zmarłej osobie na podstawie ustawy.

Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jest urzędowym zaświadczeniem przejścia praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobierców. Jest ono konieczne, aby móc sprawnie dokonać wielu formalności związanych z przedmiotami wchodzącymi w skład spadku – np. – by spadkobierca mógł wpisać siebie jako właściciela do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład majątku spadkowego, by mógł przerejestrować na siebie samochodu wchodzy w skład majątku spadkowego, czy uzyskać dostęp do rachunków bankowych spadkodawcy.

W celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy wystąpić do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy ze stosownym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Możliwe jest również zwrócenie się do notariusza z wnioskiem o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym jednak wypadku konieczna jest zgoda wszystkich osób uprawnionych co do spadku, a także zgodny wniosek co do przysługujących każdemu udziałów. W przypadku, gdy między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć lub wykazać w szczególności następujące załączniki:
• pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
• odpisy skrócone aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestników postępowania, a w przypadku wnioskodawcy lub uczestników pozostających w związkach małżeńskich – odpisy skrócone aktów małżeństwa;
• testament;
• w przypadku interesu do złożenia wniosku innego niż spadkobranie – ewentualne dokumenty potwierdzające istnienie tego interesu;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli nie została uiszczona poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkodawcy wynosi obecnie 100 zł.

Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław Łukasz Bilski pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkodawcy, udzieli fachowej porady prawnej w tym zakresie, ustali krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie oraz wielkość ich udziałów w spadku, wskaże jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zastąpi Państwa w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Odrzucenie spadku

Spadek kojarzy się najczęściej z odziedziczeniem posiadanego majątku. Zazwyczaj dotyczy przedmiotów, pieniędzy czy mieszkania. Sprawa komplikuje się, gdy spadkodawca posiadał długi, co z reguły następuje w wyniku zaciągnięcia kredytu. Wówczas jako spadkobiercy dziedziczymy po nim pasywa. Jednak prawo pozostawia nam furtkę w postaci możliwości odrzucenia spadku. Jak odrzucić spadek? Kto może tego dokonać? Jakie są skutki odrzucenia spadku?

Kiedy odrzucamy spadek?

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie, które wiąże się z przeżywaniem dużych emocji. Jednak należy pamiętać, że w tym trudnym czasie musimy także dopełnić pewnych formalności. Wśród nich znajdują się sprawy związane ze spadkiem. Pierwsza myśl, jaka zwykle przychodzi do głowy w związku ze spadkiem to przede wszystkim przedmioty oraz pieniądze należące do zmarłego. Jednak spadek może wiązać się również z odziedziczeniem długów. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. W takim przypadku istnieje bowiem możliwość odrzucenia spadku. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane, gdy zadłużenie spadkodawcy jest znaczne, a majątek, który przekazał jest niewielki.

Czym jest odrzucenie spadku?

Jeżeli jesteśmy w gronie spadkobierców w chwili, gdy nastąpi otwarcie spadku, mamy możliwość dokonania takich czynności, jak:

- przyjęcie spadku wprost – w tej sytuacji dziedziczymy całą przypisaną nam część, czyli zarówno majątek, jak i długi.

- przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – dochodzi do niego automatycznie. Za długi spadkodawcy odpowiadamy tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Taka opcja pozwala nam uchronić nasz osobisty majątek.

- odrzucenie spadku – nie dziedziczymy aktywów ani pasywów. Konieczne jest natomiast złożenie odpowiednich dokumentów.

Odrzucenie spadku następuje już po śmierci spadkodawcy, co oznacza, że jest pojęciem odrębnym od zrzeczenia się dziedziczenia. Odrzucenie spadku oznacza, że nie przejmiemy długów spadkodawcy. Jednak należy pamiętać o tym, że niesie za sobą także inne skutki prawne.

Ile czasu na odrzucenie spadku?

Zgodnie z przepisami, spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania na to, aby złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku niezłożenia tego rodzaju oświadczenia, następuje przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli spadkobiercą jest osoba, która została wymieniona w testamencie, wówczas okres na złożenie oświadczenia rozpoczyna się w momencie ogłoszenia testamentu. W sytuacji, gdy spadkobierca nie był świadomy śmierci danej osoby, termin rozpoczyna się z chwilą uzyskania na ten temat informacji lub też w momencie uzyskania informacji o testamencie.

Kto może odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy. Bez znaczenia pozostaje powód odrzucenia spadku. W przypadku osoby małoletniej, która nie posiada zdolności do czynności prawnej, oświadczenie może zostać złożone przez opiekuna ustawowego. Odrzucenie spadku przez małoletniego następuje poprzez zwrócenie się o zgodę do sądu. Taki wniosek musi zawierać uzasadnienie co do negatywnego wpływu na finansowe bezpieczeństwo dziecka. Po przeanalizowaniu sytuacji sąd może uwzględnić bądź odrzucić wniosek.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć nie tylko w sądzie, ale także u notariusza. Załatwiając sprawę bezpośrednio w sądzie rejonowym, możemy zaoszczędzić, ale jednocześnie więcej czasu spędzimy na uzupełnianiu formalności. W przypadku nawiązania współpracy z notariuszem, należy jedynie dostarczyć mu niezbędnych dokumentów. Zazwyczaj jest to dowód osobisty wraz z wypisem aktu zgonu spadkodawcy. Dokonując odrzucenia spadku na drodze sądowej, należy złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Trzeba również załączyć wypis aktu zgonu bądź prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub też stwierdzenie zgonu, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno składać się z takich elementów, jak:

- dane spadkodawcy, takie jak imię i nazwisko oraz jego miejsce i data śmierci, a także miejsce ostatniego zamieszkania,
- tytuł powołania do spadku,
- treść złożonego oświadczenia
- informacja o spadkobiercach,
- dane dotyczące wszystkich testamentów, ich treści oraz miejsca przechowywania,

W sytuacji, gdy oświadczenie zostało złożone ustnie, sporządza się z niego protokół. W przypadku formy pisemnej, należy zamieścić sygnaturę akt sprawy.

Skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku jest nieodwołalne, co oznacza, że z reguły decyzji tej nie można zmienić. Dlatego zawsze należy najpierw przeanalizować sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Odrzucenie spadku pociąga za sobą konsekwencje, które dotyczą nie tylko nas, ale również naszych bliskich. Skutkiem odrzucenia spadku jest przede wszystkim fakt, że nie odziedziczymy aktywów ani pasywów. Zostajemy także pozbawieni prawa do wypłacenia zachowku. Jednak najbardziej znaczące jest to, że spadek przypada zstępnym.

W przypadku, gdy spadkobierca nie posiada zstępnych, spadek przechodzi na spadkobierców ustawowych. Jeżeli natomiast dziedziczenie następuje z mocy testamentu, wówczas w wyniku odrzucenia spadku w miejsce spadkodawcy wchodzą inni spadkobiercy testamentowi (jeżeli zostali powołani) lub spadkobiercy podstawieni, czyli osoby, które zostały umieszczone w testamencie jako te, które mają wejść na miejsce spadkobiercy, który odrzuci spadek. W miejsce spadkodawcy może wejść również spadkobierca ustawowy w przypadku, gdy nie ma innych spadkobierców testamentowych. W sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek, przechodzi on na gminę, w której po raz ostatni mieszkał spadkodawca bądź na Skarb Państwa.

Należy pamiętać, że jeżeli rodzic odrzuci spadek, wówczas przechodzi on na jego dziecko. W sytuacji, gdy jest niepełnoletnie, rodzic musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

 

Wyświetlony 3464 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 sierpień 2022 16:21
Więcej w tej kategorii: Zachowek »

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743