• Rozwód

  Sprawy rozwodowe należą do właściwości Sądów Okręgowych.
  Jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków to tego typu sprawy rozwodowe kończą się szybciej.
  Chcąc udowodnić winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego przy rozwodzie, należy pamiętać, że wina małżonka musi zostać udowodniona.
  Pomocne w tym względzie mogą się okazać:
  – zeznania świadków,
  – dokumenty,
  – policyjne raporty,
  – obdukcje lekarskie

  rozkładu pożycia i nawet jeśli powód twierdzi, że ponosi ją pozwany, to po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może orzec rozwód z winy obojga.
  W razie zawinień, których dopuściły się obie strony, nie można ich kompensować i dzielić winy na mniejszą i większą ani jej stopniować. Oboje małżonkowie zostają wówczas uznani za współwinnych bez względu na to, który z nich bardziej zawinił (Wyroku Sądu Najwyższego z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 233/98).
  Natomiast jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków w wyroku rozwodowym, to tego typu sprawy kończą się szybciej, małżonkowie muszą jedynie dowieść przed Sądem, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie)
  Sąd orzekając rozwód orzeka o: winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub braku tej winy, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktach nad małoletnimi dziećmi stron, alimentach na rzecz małoletnich dzieci. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód jest Sąd, w którego okręgu małżonkowie zamieszkują lub mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Wnosząc pozew o rozwód należy go opłacić. Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 600 zł. W wyjątkowych sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.
  Zanim jednak podejmą Państwo stosowne rozwiązanie Waszych problemów Sąd nie jest jednak wiązany żądaniem pozwu rozwodowego co do winy małżeńskich – warto wcześniej przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z pomocy fachowej kancelarii prawnej – takiej jak nasza, by uświadomić sobie, które z tych rozwiązań będzie dla Państwa lepsze. Z pomocą naszej kancelarii będzie Państwu łatwiej przejść przez ten trudny etap w Waszym życiu.

  21 maja 2016

  Comments are currently closed.

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica