piątek, 27 maj 2022 15:15

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Kiedy pracodawca lub pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy o pracę? Jakie mogą być powody zwolnienia dyscyplinarnego?

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, okres wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy w danej firmie. Do stażu pracy zaliczają się okresy poprzedniego zatrudnienia, jeżeli zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę, a także okresy zatrudnienia wynikające ze wszystkich umów, jakie łączą pracownika z konkretnym pracodawcą, bez względu na przerwy.

W przypadku, gdy staż jest krótszy niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeżeli staż wynosi od 6 miesięcy do 3 lat, jest to miesiąc. W odniesieniu do stażu dłuższego niż 3 lata, okres ten wynosi 3 miesiące. W przypadku okresu próbnego, jeżeli nie przekracza on 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. W sytuacji, gdy okres ten jest dłuższy, czas wypowiedzenia to tydzień. Natomiast jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 3 miesiące, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez pracownika, jeżeli zostaną spełnione określone w przepisach okoliczności. Jest to możliwe wówczas, gdy lekarz wyda orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ pracy na zdrowie lub jeśli pracodawca dopuści się wobec pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Orzeczenie lekarskie

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana w przypadku, gdy pracodawca w określonym terminie wskazanym w orzeczeniu, nie przeniesie pracownika na inne stanowisko, które będzie właściwe dla jego stanu zdrowia. Jednak w praktyce często nie ma takiej możliwości. W przypadku przeniesienia pracownika do innej pracy, dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków

Obowiązki pracodawcy zostały wskazane w kodeksie pracy. Jako ich ciężkie naruszenie można wskazać uporczywe ośmieszanie lub poniżanie związane z pochodzeniem lub orientacją seksualną pracownika, szykanowanie, złośliwą odmowę udzielenia urlopu w ustawowym terminie czy nakazanie kobiecie w ciąży pracy w godzinach nadliczbowych lub nocnych. Nie masz pewności, czy Twój pracodawca naruszył podstawowe obowiązki? W Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wrocławia przeanalizujemy każdy przypadek.

Pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia – jakie roszczenia?

W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który by go dotyczył. Jeżeli pracownik rozwiązał umowę zawartą na czas określony, przysługuje mu odszkodowanie za czas, do którego miała trwać umowa, ale nie dłużej niż za okres wypowiedzenia. Pracodawca może wypłacić odszkodowanie dobrowolnie lub pracownik może domagać się go na drodze sądowej. W przypadku, gdy pracodawca uzna argumenty pracownika za nieuzasadnione, ma prawo żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który dotyczyłby pracownika.

Jakie mogą być przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego?

Dostarczenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika skutkuje natychmiastowym zerwaniem współpracy. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, istnieją trzy sytuacje, które pozwalają na zwolnienie dyscyplinarne.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

W tym przypadku sąd uwzględnia stopień winy, a także powstałe zagrożenie dla interesów pracodawcy. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych odnosi się do bezprawności zachowania pracownika, naruszenia lub zagrożenia interesów pracodawcy, a także zawinienia, które obejmuje winę umyślną, ale również rażące niedbalstwo. Bezprawność zachowania oznacza zachowanie sprzeczne z regułami wynikającymi z przepisów. Może to być zarówno działanie, jak i zaniechanie.

Popełnienie przestępstwa

Dotyczy sytuacji, w której w trakcie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo uniemożliwiające jego dalsze zatrudnienie na danym stanowisku. Takie przestępstwo musi być oczywiste oraz zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Na rozwiązanie umowy z tego powodu, pracodawca ma miesiąc od dnia, w którym dowiedział się o fakcie.

Utracenie uprawnień

Kolejną okolicznością jest utracenie – z winy pracownika – uprawnień, które są konieczne do wykonywania określonej pracy. Do takiej sytuacji dochodzi np. wtedy, gdy zawodowy kierowca utraci prawo jazdy na skutek złamania przepisów drogowych.

Zwolnienie bez winy pracownika – kiedy?

W określonych sytuacjach istnieje możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia pomimo tego, że pracownik nie dopuścił się istotnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca ma takie prawo wówczas, gdy nieobecność w pracy jest zbyt długa lub uporczywa, a dokładniej:

  • Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy na skutek choroby trwającej:
    - dłużej niż 3 miesiące – jeśli zatrudnienie wynosi krócej niż 6 miesięcy;
    - dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
  • Jeżeli usprawiedliwiona nieobecność, wynikająca z innych przyczyn, trwa ponad miesiąc.

Nie można natomiast rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik:

  • jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku (zasiłek w wymiarze do 60 dni w roku kalendarzowym);
  • jest odosobniony ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

W przypadku, gdy nieobecności ustaną, a pracownik stawi się w pracy, nie może on zostać zwolniony bez wypowiedzenia.

Pracodawca zwalnia bez wypowiedzenia – jakie roszczenia może mieć pracownik?

W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z argumentacją pracodawcy, może odwołać się do sądu pracy. Jeżeli rozwiązaniu uległa umowa o pracę na czas nieokreślony, pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę na czas określony, pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Sąd może zasądzić odszkodowanie, nawet jeśli pracownik żądał przywrócenia do pracy w sytuacji, gdy upłynął termin do którego miała trwać umowa lub przywrócenie nie jest wskazane ze względu na krótki okres trwania umowy o pracę. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu pomoże bezbłędnie sporządzić odpowiedni wniosek w sprawie roszczeń.

Zwolnienie za wypowiedzeniem – jakie roszczenia może mieć pracownik?

Pracownik, który otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, w ciągu 21 dni może odwołać się do sądu pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony, pracownik może domagać się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach (lub orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia, ale tylko do czasu jej faktycznego rozwiązania, a następnie przywrócenia na stanowisko) lub odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy lecz nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub okres próbny, pracownik może żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego miała obowiązywać umowa. W przypadku umowy na czas określony, jest to okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem – pomoc prawnika

Do naszej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wrocławia zapraszamy zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy potrzebują pomocy prawnej w zakresie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem. Duże doświadczenie i zaangażowanie sprawiają, że jesteśmy w stanie sprawnie i skutecznie przeprowadzić naszych klientów przez różnorodne kwestie prawne.

Wyświetlony 1425 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 maj 2022 10:35

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743