• Przedawnienie roszczenia o zachowek

  Z pozwem o zachowek nie można zwlekać w nieskończoność, gdyż jak każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu.
  Przy dziedziczeniu testamentowym roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Należy sądzić, że z tą też chwilą roszczenia z tytułu zachowku oraz roszczenia o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń stają się wymagalne. Zgodnie z art. 1007 § 1 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku. Brzmienie przepisu art. 1007 k.c. zostało zmienione w wyniku nowelizacji ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 85, poz. 458). Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizacyjnej do roszczeń, o których mowa w art. 1007 k.c., powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ww. ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Oznacza to, że w stosunku do roszczenia powstałego przed wejściem w życie nowelizacji i nieprzedawnionych w tym dniu termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu do lat pięciu.

  Orzecznictwo

  W wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt V CSK 283/10 Sąd Najwyższy określił, że początek biegu przedawnienia roszczenia o zachowek w sytuacji dziedziczenia ustawowego jak i z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny (art. 1007 § 1 i 2 k.c.) stosowany jest w drodze analogii, a nie na zasadzie ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Jednocześnie z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt II CSK 178/10 wynika, że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek nie rozpocznie się, jeśli uprawniony nie wie o swoim prawie.
  Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 lutego 1972 r., sygn. akt CZP 102/71 stwierdził, że termin przedawnienia przewidziany w art. 1007 § 1 k.c. nie biegnie dopóty, dopóki uprawniony do zachowku jest uważany z mocy prawomocnego postanowienia sądu za spadkobiercę testamentowego.
  Ponadto w uchwale z dnia 11 października 1995 r., sygn. akt III CZP 134/95, Sąd Najwyższy stwierdził, że zgłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku przez wydziedziczonego zarzutu nieważności testamentu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zachowek zstępnych tego wydziedziczonego.

  25 Sie 2014

  Comments are currently closed.

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica