czwartek, 06 październik 2022 17:08

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

W pewnych sytuacjach władza rodzicielska może zostać ograniczona. Wówczas rodzic nie ma możliwości podejmowania wszystkich decyzji, jakie mogą mieć wpływ na życie dziecka. W jakich sytuacjach można ograniczyć prawa rodzicielskie? Jak wypełnić wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska stanowi zbiór praw i obowiązków, jakie spoczywają na każdym rodzicu. Zgodnie z art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska w szczególności obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. W związku z tym, rodzic powinien troszczyć się o rozwój dziecka tak, aby zostało ono właściwie przygotowane do dorosłego życia.

Kiedy można ograniczyć prawa rodzicielskie?

Prawa do opieki można ograniczyć zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Jako powody ograniczenia praw rodzicielskich wskazuje się między innymi brak kontaktów z dzieckiem, zły wpływ na małoletniego czy też uzależnienie od używek. Zgodnie z przepisami prawa, ograniczenie władzy rodzicielskiej stosowane jest wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka, a także wtedy, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wychowywania dziecka, co najczęściej następuje w związku z rozwodem lub orzeczeniem separacji.

Klienci naszej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu, często zastanawiają się, co kryje się pod pojęciem zagrożonego dobra dziecka. Natomiast wskazuje się, że są to sytuacje, w których rodzic opiekuje się nieletnim pod wpływem alkoholu lub innych używek, stosuje przemoc czy nie zgadza się na przeprowadzenie zabiegu medycznego, którego celem jest uratowanie zdrowia lub życia dziecka.

Należy pamiętać o tym, że każdy przypadek analizowany jest indywidualnie. Ograniczenie opieki rodzicielskiej następuje wtedy, gdy istnieją poważne oraz obiektywne przeszkody, które znacząco utrudniają lub nawet uniemożliwiają właściwe wykonywanie praw rodzicielskich.

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie praw rodzicielskich może dotyczyć obojga rodziców lub jednego z nich. Orzekanie o ograniczeniu praw najczęściej następuje na określony czas. Może nastąpić z urzędu lub też na wniosek któregoś z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu polega na tym, że określone decyzje związane z dzieckiem, nie mogą być podejmowane bez zgody sądu. Co więcej, czasami rodzic lub rodzice kierowani są na terapię lub też wyznaczany jest kurator. W najcięższych przypadkach małoletni umieszczany jest w domu dziecka lub rodzinie zastępczej.

Należy jednak pamiętać o tym, że rodzic, któremu ograniczono prawa rodzicielskie, wciąż zachowuje wiele uprawnień. Przede wszystkim ma on prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Zazwyczaj ma także prawo do współdecydowania o ważnych sprawach związanych z małoletnim, takich jak wybór szkoły czy sposób leczenia.

Jeżeli rodzice mieszkają osobno, sąd może określić to, jak często i w jaki sposób będzie następował kontakt z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeśli są oni zgodni odnośnie wykonywania opieki nad dzieckiem oraz utrzymywania z nim kontaktu.

Kto może złożyć wniosek w celu ograniczenia praw rodzicielskich?

Taki wniosek może zostać złożony przez każdego, kto uważa, że zagrożone jest dobro dziecka. Może to być więc jedno z rodziców, krewni, znajomi, szkoła, policja czy władza lokalna. Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich składany jest w sądzie opiekuńczym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Tak, jak w innych sprawach, również w tym przypadku istotne jest przedstawienie wartościowych dowodów.

Co musi zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać następujące elementy:

  • Data i miejscowość.
  • Oznaczenie sądu.
  • Dane osobowe, wraz z numerami PESEL i adresami wnioskodawcy oraz uczestników postępowania.
  • Opis żądania.
  • Uzasadnienie.
  • Podpis.
  • Załączniki, w tym dowody.

W odpowiednim przygotowaniu wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pomoże Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu.

Jeżeli wniosek został przygotowany poprawnie, sędzia w jednoosobowym składzie, orzeka w trybie nieprocesowym. Natomiast ma on obowiązek przeprowadzenia rozprawy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że samo złożenie wniosku nie przesądza o decyzji, jaka zostanie podjęta przez sąd. W odpowiedzi na wniosek, dobrze jest opisać z własnej perspektywy każdy przytoczony argument. Warto jest również załączyć dowody potwierdzające własne zeznania. Dowody te muszą wskazywać na to, że władza rodzicielska jest właściwie sprawowana, a jednocześnie dobro dziecka nie jest zagrożone.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – pomoc prawnika

Jeżeli nie masz pewności co do tego, jak sporządzić wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub nie zgadzasz się z argumentami strony przeciwnej, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu pomoże Ci sporządzić wszelką dokumentację, a także wesprze podczas sprawy sądowej.

Wyświetlony 1500 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 październik 2022 14:52

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743