wtorek, 24 styczeń 2023 09:55

Dochodzenie roszczeń dotyczących umowy pożyczki

Napisał
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Jest to umowa, na podstawie której pożyczkodawca, czyli osoba udzielająca pożyczki, zobowiązuje się przekazać (przenieść na własność) osobie biorącej pożyczkę (pożyczkobiorcy) konkretną ilość pieniędzy lub rzeczy. Jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Oznacza to, że w określonych przypadkach nie ma konieczności, aby zwracano dokładnie taką samą rzecz, jaka została pożyczona.

Na czym polega umowa pożyczki?

Dokładna definicja umowy pożyczki została zawarta w art. 720 § 1 Kodeksu Cywilnego i brzmi następująco: "Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości."

Stronami umowy pożyczki jest pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby będące konsumentami. Natomiast w sytuacji, gdy pożyczka jest udzielana przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta, mogą obowiązywać przepisy mające na celu ochronę konsumenta. Tak samo w przypadku pożyczki bankowej, należy wziąć pod uwagę przepisy prawa bankowego.

Co może zostać przedmiotem pożyczki?

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze, które przekazano w formie gotówki lub za pomocą przelewu. Mogą to być także rzeczy, które należą do określonego gatunku, które później można zastąpić innymi rzeczami z tego samego gatunku. Co więcej, w umowie istnieje możliwość zawężenia gatunku rzeczy. W takiej sytuacji należy wskazać cechy i parametry, jakie muszą spełniać.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy pożyczki

Bardzo często pożyczka udzielana jest krewnym lub bliskim znajomym. W takiej sytuacji niewiele osób decyduje się na potwierdzenie faktu udzielenia pożyczki poprzez sporządzenie odpowiedniej umowy pisemnej. Co więcej, nie każdy jest świadomy tego, że zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego, "Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej."

W jaki sposób można potwierdzić udzielenie pożyczki? Może to być pokwitowanie, jeżeli pożyczka została udzielona w formie gotówkowej lub też potwierdzenie przelewu bankowego. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku braku umowy pisemnej, możemy mieć poważny problem w razie niezwrócenia pożyczki. W takiej sytuacji dochodzenie roszczeń z tytułu umowy pożyczki będzie znacząco utrudnione, a sprawa może nie rozwiązać się po naszej myśli. Należy bowiem mieć na uwadze, że sam przelew bankowy stanowi jedynie potwierdzenie przekazania konkretnej kwoty. Natomiast na jego podstawie nie można na przykład wskazać terminu, w jakim pożyczka miała zostać zwrócona. Dlatego zaleca się, aby zawsze sporządzać umowę pożyczki w formie pisemnej.

W sytuacji, w której nie zadbaliśmy o sporządzenie pisemnej umowy pożyczki, a jednocześnie w trakcie dochodzenia roszczeń dotyczących umowy pożyczki nie jesteśmy w stanie udowodnić, w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pożyczki, zgodnie z art. 723 k.c. „Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.”

W jaki sposób można wypowiedzieć umowę pożyczki? Określa się, że już samo wezwanie do zapłaty lub wniesienie pozwu do sądu, oznaczają wypowiedzenie umowy.

Podczas postępowania w sądzie można udowodnić wypowiedzenie umowy pożyczki poprzez zaprezentowanie pisemnego wezwania, które zostało przez nas wysłane pocztą, SMS-em czy mailem. W takim przypadku konieczne jest jednak potwierdzenie, że dany numer telefonu lub adres mailowy, należą do dłużnika.

Dlatego tak ważne jest sporządzenie umowy zawarcia pożyczki, w której określimy termin jej spłaty. Dzięki temu dochodzenie roszczeń w sprawie umowy pożyczki będzie znacznie prostsze, a z dużym prawdopodobieństwem sprawa zakończy się na naszą korzyść.

Przedawnienie roszczenia o wydanie przedmiotu pożyczki

Należy pamiętać o tym, że moment zawarcia umowy oraz moment wydania pożyczki, mogą być odległe w czasie. Po zawarciu umowy, pożyczkobiorca może wystąpić z żądaniem o przekazanie przedmiotu pożyczki. Warto mieć na uwadze to, że po zawarciu umowy, sytuacja osoby biorącej pożyczkę może znacząco się zmienić. W związku z tym może już nie być ona zainteresowana odebraniem pożyczki. Jeżeli taka odmowa nie jest uzasadniona, pożyczkodawca ma prawo do złożenia przedmiotu pożyczki do depozytu sądowego.

Przepisy stanowią, że termin przedawnienia roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki, wynosi sześć miesięcy. Termin ten obejmuje wszystkie umowy pożyczki. Bieg sześciomiesięcznego terminu ma swój początek w dniu, w którym przedmiot miał zostać wydany.

Zgodnie z art. 722 k.c. "Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany."

Kiedy dochodzi do przedawnienia pożyczki?

O przedawnieniu pożyczki możemy mówić wtedy, gdy minie ustalony przez przepisy czas od ostatniej próby odzyskania należności. Taką próbą może być na przykład skierowanie sprawy do sądu. Uściślając, przedawnienie to okres, po upływie którego, roszczenie ulega przedawnieniu i w sytuacji, w której wystąpią właściwe przesłanki, osoba zadłużona ma prawo odmówić spłaty. W przypadku pożyczki zaciągniętej u osoby prywatnej lub w instytucji pozabankowej, bieg przedawnienia zaczyna się wtedy, gdy minie termin spłaty roszczenia. Natomiast należy pamiętać o tym, że sam termin przedawnienia dla obu wymienionych rodzajów pożyczek, różni się.

W przypadku pożyczki bankowej, przedawnienie wynosi 3 lata. Natomiast przedawnienie pożyczki od osoby fizycznej to 6 lat. Termin przedawnienia pożyczki kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego. W praktyce oznacza to, że jeżeli termin spłaty pożyczki prywatnej mija 10.02.2021 r., pożyczka przedawnia się 31.12.2027 r.

Przedawnienie pożyczki konsumenckiej, która została udzielona przez firmę pożyczkową, należy traktować tak, jak przedawnienie pożyczki bankowej, a więc następuje ono po 3 latach.

Zgodnie z art. 123 § 1. k.c., "Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje."

W praktyce oznacza to, że bieg przedawnienia może zostać przerwany, jeżeli przykładowo wierzyciel wniesie sprawę do sądu lub jeśli dłużnik uzna swoje roszczenie, a więc nie będzie ubiegał się stwierdzenie przedawnienia roszczenia.

Czy istnieje możliwość przedawnienia pożyczki bez umowy pisemnej? Teoretycznie jest to możliwe lecz w praktyce jest to bardzo trudne ze względu na to, że problematyczne jest określenie momentu, w którym rozpoczął się bieg przedawnienia. Czasami ciężko jest także udowodnić samo istnienie takiej umowy.

Czy opłaca się czekać na okres przedawnienia? Należy pamiętać o tym, że pożyczkodawca w każdym momencie może podjąć działania mające na celu odzyskanie długu, a tym samym "wyzerować" bieg przedawnienia. W takiej sytuacji warto jest porozmawiać z wierzycielem, aby wydłużyć termin spłaty pożyczki.

Dochodzenie roszczeń dotyczących umowy pożyczki, a pomoc prawnika (Wrocław, Oleśnica, Poznań)

Szukasz dobrego prawnika we Wrocławiu, Oleśnicy lub Poznaniu? Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego to miejsce, w którym otrzymasz profesjonalne wsparcie doświadczonych prawników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odnośnie umowy pożyczki.

Wyświetlony 4333 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 luty 2023 09:38

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743